Carmen Smyth Photography

Moltzag Els, Gobi Desert

©Carmen Smyth Photography, 2006-2007